نه شرح اینیاگرام نوع

در هر یک از عناوین زیر کلیک کنید برای خواندن شرح دقیق در مورد هر یک از نه انواع اینیاگرام.


1 اصلاح طلب

منطقی، نوع آرمان گرا: اصولی، هدفمند، خود کنترل، و کمال


2 یاور

مراقبت، نوع فردی: نمایشی، بخشنده، مردم خشنود، و ملکی